Dommerholt Landtechniek

Algemene voorwaarden Dommerholt Landtechniek

Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1 Onder Dommerholt Landtechniek wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dommerholt Landtechniek gevestigd en kantoorhoudende te Deventer. Andere handelsnamen zijn Dommerholt Deventer, Handelsonderneming Bart Dommerholt, aanbouwdeel.nl, www.aanbouwdeel.nl, Dommerholt Landtechniek
1.2 Onder afnemer wordt in deze algemene voorwaarden onder andere begrepen de koper van een door Dommerholt Landtechniek geleverde en/of gefabriceerde zaak alsmede degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht en/of zaken worden vervaardigd.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dommerholt Landtechniek en overeenkomsten, gesloten tussen Dommerholt Landtechniek en de afnemer, dan wel het aanvaarden van opdrachten en het verrichten van diensten door Dommerholt Landtechniek. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere onderhandelings- en andere precontractuele situatie waarin Dommerholt Landtechniek zich bevindt.
2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer van Dommerholt Landtechniek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden of bedingen door Dommerholt Landtechniek uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Ieder door Dommerholt Landtechniek gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Een aanbod is niet langer dan 30 dagen geldig. Het aanbod komt na 30 dagen te vervallen tenzij Dommerholt Landtechniek uitdrukkelijk laat weten dat zij het aanbod na het verstrijken van de termijn nog gestand wenst te doen.
3.3 Dommerholt Landtechniek is slechts gebonden aan rechtshandelingen (daaronder begrepen een aanbod) indien deze zijn verricht door daartoe bevoegde medewerkers. Rechtshandelingen verricht door niet-bevoegde medewerkers binden Dommerholt Landtchniek slechts indien zij deze rechtshandelingen uitdrukkelijk bevestigt.
3.4 Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, komt eerst tot stand door schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Dommerholt Landtechniek ondertekende bevestiging.
3.5 Een schriftelijke door Dommerholt Landtechniek ondertekende bevestiging geldt als een volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de totstandgekomen overeenkomst, tenzij de afnemer binnen vier kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan Dommerholt Landtechniek kenbaar heeft gemaakt.
3.6 Als afnemer aan Dommerholt Landtechniek gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag Dommerholt Landtechniek uitgaan van de juistheid hiervan en zal haar aanbieding hierop baseren.
3.7 Indien haar aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Dommerholt Landtechniek het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te doen, bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4 Prijzen en prijswijzigingen
4.1 De kosten van inlading, vervoer en uitlading van de zaken alsmede de eventuele emballagekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en worden indien Dommerholt Landtechniek tot inlading, vervoer en uitlading alsmede emballage van de zaak gehouden is, afzonderlijk aan de afnemer in rekening gebracht.
4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende kostenposten. Indien deze veranderen, dan behoudt Dommerholt Landtechniek zich het recht voor, de op de dag van de levering geldende prijzen te berekenen. Dit geldt eveneens indien de prijs verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.
4.3 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Artikel 5 Rechten van intellectuele eigendom
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoudt Dommerholt Landtechniek de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
5.2 De rechten op de in lid l van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van Dommerholt Landtechniek ongeacht of aan de afnemer voor de vervaardiging hiervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Dommerholt Landtechniek niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is de afnemer aan Dommerholt Landtechniek een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding onverminderd het recht van Dommerholt Landtechniek om volledige schadevergoeding te vorderen.
5.3 Afnemer moet het aan hem verstrekte als genoemd in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Dommerholt Landtechniek gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is afnemer aan Dommerholt Landtechniek een boete verschuldigd van € 1.000,00 per dag. Deze boete kan naast een eventuele schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 6 Adviezen, tekeningen, berekeningen en ontwerpen
6.1 Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de adviezen en informatie die hij van Dommerholt Landtechniek krijgt als deze geen directe betrekking hebben op overeenkomst c.q. opdracht.
6.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
6.3 Afnemer vrijwaart Dommerholt Landtechniek voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
6.4 Dommerholt Landtechniek mag de materialen die de afnemer wil gebruiken vóórdat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken.

Artikel 7 Levertijd en risico-overgang
7.1 De leverdatum wordt door Dommerholt Landtechniek bij benadering vastgesteld en vermeld in de in artikel 3 lid l genoemde aanbieding. De door Dommerholt Landtechniek opgenomen levertijd is, tenzij Dommerholt Landtechniek dit nadrukkelijk anders heeft weergegeven, nimmer als een fatale termijn te beschouwen.
7.2 Bij het bepalen van deze leverdatum gaat Dommerholt Landtechniek er vanuit dat de opdracht kan worden uitgevoerd onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
7.3 Overschrijding van een overeengekomen fatale leverdatum geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit vooraf bij verkoop schriftelijk is overeengekomen.
7.4 Tussentijdse specificatiewijzigingen op wens van de afnemer, welke tot vertraging van de levertijd kunnen leiden, komen volledig voor rekening en risico van de afnemer.
7.5 Levering vindt plaats af magazijn, ex works, welk leveringsbeding wordt uitgelegd overeenkomstig de Incoterms 2000 welke zijn opgesteld door de ICC (International Chamber of Commerce); het risico van de zaak gaat over op het moment dat Dommerholt Landtechniek de zaak ter beschikking stelt aan de afnemer.
7.6 Ongeacht het bepaalde in lid 5 van dit artikel kunnen Dommerholt Landtechniek en de afnemer overeenkomen dat Dommerholt Landtechniek voor het transport van de zaak zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval volledig bij de afnemer.
7.7 Ook ingeval Dommerholt Landtechniek de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op de afnemer op het moment datDommerholt Landtechniek de zaak ter beschikking stelt aan de afnemer in het bedrijfspand van Dommerholt Landtechniek of op een ander overeengekomen plaats.

Artikel 8 Inruil
8.1 Indien de afnemer een gedeelte van zijn financiële verplichting jegens Dommerholt Landtechniek op een andere wijze voldoet dan betaling in geld, waarmee Dommerholt Landtechniek overigens uitdrukkelijk moet hebben ingestemd en er aldus sprake zal zijn van inbetalinggeving in de zin van artikel 6:45 BW, dan heeft de afnemer, ter keus van Dommerrholt Landtechniek, het recht om het ingeruilde object te blijven gebruiken ofwel een door Dommerholt Landtechniek ter beschikking te stellen vervangend object te blijven gebruiken totdat levering van de door Dommerholt Landtechniek aan de afnemer verkochte zaak heeft plaatsgevonden, tenzij bij verkoop anders is overeengekomen.
8.2 Tot het moment dat Dommerholt Landtechniek het door haar verkochte object aan de afnemer heeft geleverd en de afnemer het door hem ingeruilde object in de macht heeft gebracht van Dommerholt Landtechniek, komt het ingeruilde object geheel voor rekening en risico van de afnemer.
8.3 Indien het in betaling gegeven object bij levering aan Dommerholt Landtechniek in een andere staat verkeert dan op het moment dat Dommerholt Landtechniek en de afnemer zijn overeengekomen dat het object in betaling zou worden gegeven althans het moment dat de prijs van de in betaling gegeven zaak door Dommerholt Landtchniek en de afnemer werd vastgesteld, een en ander ter exclusieve beoordeling van Dommerholt Landtechniek, is Dommerholt Landtechniek gerechtigd de prijs van de inbetalinggeving opnieuw (eenzijdig) vast te stellen dan wel de overeenkomst tot inbetalinggeving te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
8.4 Indien Dommerholt Landtechniek gebruik heeft gemaakt van haar recht om de overeenkomst tot, inbetalinggeving te ontbinden, dan is de afnemer gehouden om zijn financiële verplichtingen jegens Dommerholt Landtechniek geheel na te komen door middel van betaling in geld.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient plaats te vinden op een door Dommerholt Landtechniek aangewezen bankrekening.
9.2 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Als datum van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag is binnengekomen op het door Dommerholt Landtechniek aangewezen bankrekeningnummer.
9.4 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van, of tot toepassing van enige aftrek of korting op de overeengekomen prijs, zoals weergegeven op de factuur en een factuur welke betrekking heeft op een andere met Dommerholt Landtechniek gesloten overeenkomst.
9.5 Dommerholt Landtechniek is te allen tijde gerechtigd om van afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming te vragen; de afnemer zal de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Dommerholt Landtechniek verstrekken. Dommerholt Landtechniek is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is verstrekt.
9.6 Alle vorderingen op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar als:
9.6.a een betalingstermijn is overschreden;
9.6.b de afnemer failliet gaat, surséance van betaling aanvraagt of op hem de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
9.6.c beslag op een of meerdere goederen van afnemer worden gelegd;
9.6.d de afnemer wordt ontbonden of wordt geliquideerd;
9.6.e de afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.
9.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling direct rente over het vervallen bedrag verschuldigd aan Dommerholt Landtechniek, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Deze rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand beschouwd als een volledige kalendermaand.
9.8 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever jegens Dommerholt Landtechniek gehouden om, zo Dommerholt Landtechniek besluit om tot buitengerechtelijke invordering over te gaan, de door Dommerholt Landtechniek gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens opzet en/of grove schuld van de directie van Dommerholt Landtechniek of van een leidinggevende ondergeschikte van Dommerholt Landtechniek is iedere aansprakelijkheid en elke vordering tot schadevergoeding uitgesloten. Dommerholt Landtechniek is evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van (bedrijfs)schade, waaronder mede begrepen winst- of inkomensderving en tot vergoeding van immateriële schade. Voorts is iedere vordering die niet betrekking heeft op de geleverde zaken en/of onderdelen daarvan, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, uitgesloten.
10.2 Onverminderd hetgeen is bepaald in lid l van dit artikel, is iedere vordering tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Dommerholt Landtechniek voor wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd.
10.3 De afnemer is gehouden Dommerholt Landtechniek te vrijwaren voor alle kosten, schaden en interest, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen, welke door derden ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst – en in het algemeen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Dommerholt Landtechniek ingevolge deze voorwaarden tegenover de afnemer niet aansprakelijk is – tegen haar worden ingesteld.
10.4 De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Dommerholt Landtechniek.

Artikel 11 Reclamaties
11.1 De afnemer dient bij levering van de zaken te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. opdracht overeenstemt.
11.2 Reclamaties ter zake van geleverde zaken of verstrekte diensten worden door Dommerholt Landtechniek slechts in behandeling genomen indien zij binnen acht (8) dagen na inontvangstneming van de zaken schriftelijk ter kennis van Dommerholt Landtechniek zijn gebracht.
11.3 Reclamaties ter zake van niet zichtbare gebreken dient door de afnemer te geschieden binnen acht (8) dagen na constatering daarvan bij aangetekend schrijven of per email onder opgave van de gebreken.
11.4 Reclamaties ter zake van verstrekte facturen worden door Dommerholt Landtechniek slechts in behandeling genomen indien zij voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk ter kennis van Dommerholt Landtechniek zijn gebracht.
11.5 Reclamaties schorten de verplichtingen van de afnemer voortvloeiend uit enige met Dommerholt Landtechniek gesloten overeenkomst niet op.

Artikel 12 Garantie
12.1 Dommerholt Landtechniek geeft geen garantie op door haar geleverde producten tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
12.2 De garantie als bedoeld in lid l van dit artikel geldt niet indien de gebreken het (mede)gevolg zijn van normale slijtage, ondeskundig of onjuiste behandeling of gebruik, ondeskundig of onjuist onderhoud of indien het goed voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden is aangewend of op niet juiste wijze is gebezigd of indien afnemer niet stipt de door Dommerholt Landtechniek gegeven bedrijfs- respectievelijk bedieningsvoorschriften is nagekomen.
12.3 De garantie als bedoeld in lid l van dit artikel, voor zaken en/of onderdelen van een derde betrokken, beperkt zich tot de door deze derde aan Dommerholt Landtechniek gegeven garantie voor die zaken en/of onderdelen. De garantie als bedoeld in lid l van dit artikel geldt niet met betrekking tot gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. De garantie als bedoeld in lid l van dit artikel geldt niet voor de door Dommerholt Landtechniek gebruikte zaken die in overleg met en/of door de afnemer zijn geleverd.
12.4 De aanspraak op garantie vervalt (voorts):
12.4.a indien afnemer niet heeft voldaan aan hetgeen in artikel 11 van deze algemene voorwaarden is bepaald; 12.4.b indien twaalf (12) maanden zijn verstreken na de levering als bedoeld in artikel 7 van deze algemene voorwaarden;
12.4.c indien door de afnemer zelf of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dommerholt Landtechniek herstel- of andere werkzaamheden aan de zaken zijn verricht, of wijzigingen of veranderingen aan de zaken zijn aangebracht;
12.4.d indien Dommerholt Landtechniek door de afnemer niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen;
12.4.e indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft voldaan aan enige verplichting, die voor hem uit de met Dommerholt Landtechniek gesloten overeenkomst of uit andere metDommerholt Landtechniek gesloten overeenkomsten voortvloeit.
12.4.f indien de afnemer niet binnen 30 dagen na aflevering een volledig ingevuld garantie formulier aan Dommerholt Landtechniek heeft retour gestuurd.
12.4.g indien de schade is ontstaan door van buitenaf komend onheil.
12.5 Niet onder garantie vallen:
12.5.a Prestatieklachten.
12.5.b Inkomstenderving.
12.5.c Enige en alle van toepassing zijnde locale belastingen
12.5.d Reis- en verblijfkosten
12.6 Ter vervanging geleverde onderdelen of herstel van materiaal- en/of andere werkzaamheden verlengt in geen enkel geval de garantie termijn van de betreffende zaak.
12.7 Dommerholt Landtechniek heeft het recht om bij vervanging van defecte onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn, door nieuwe onderdelen de waardevermindering van de oude onderdelen in rekening te brengen.
12.8 Indien Dommerholt Landtechniek om welke reden dan ook niet in staat is om onderdelen van de zaken te leveren ter vervanging van geleverde onderdelen van zaken uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort, totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de beletselen van blijvende aard zijn, Dommerholt Landtechniek de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijk door Dommerholt Landtechniek betaalde kostprijs van deze of soortgelijke onderdelen van zaken, zal vergoeden zonder dat dit de afnemer het recht geeft op ontbinding en/of schadevergoeding.
12.9 Het beweerdelijk niet-nakomen door Dommerholt Landtechniek van haar garantieverplichtingen ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de met Dommerholt Landtechniek gesloten overeenkomst of uit andere met Dommerholt Landtechniek gesloten overeenkomsten (die hieruit voortvloeien).
12.10 Dommerholt Landtechniek is gerechtigd om de kosten, veroorzaakt door een onterecht beroep op de in dit artikel omschreven garantieverplichting, op de afnemer te verhalen.
12.11 Zowel ingeval van een buitenlandse afnemer als bij het gerede vermoeden van betalingsonbekwaamheid van een afnemer, is Dommerholt Landtechniek steeds gerechtigd, alvorens haar dit artikel omschreven garantieverplichting na te komen, zekerheidsstelling voor de daarmee gemoeide kosten, dan wel vooruitbetaling, te vragen.

Artikel 13 Opschorting en Ontbinding
13.1 Ingeval van overmacht is Dommerholt Landtechniek bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst maximaal zes (6) maanden op te schorten danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Dommerholt Landtechniek tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden is. Dommerholt Landtechniek is tijdens de opschorting bevoegd – en aan het einde daarvan verplicht – te kiezen voor de uitvoering, danwel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13.2 Ingeval van opschorting of ontbinding krachtens hetgeen in lid l van dit artikel is bepaald, heeft Dommerholt Landtechniek het recht terstond betaling te verlangen van de door haar ter uitvoering van de overeenkomst gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken, zulks tegen de waarde die daaraan in redelijkheid kan worden toegekend. Ingeval van ontbinding krachtens hetgeen in lid l van dit artikel is bepaald, is de afnemer verplicht om na betaling van het ingevolge de eerste zin van dit lid verschuldigde bedrag, de in de eerste zin van dit lid begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Dommerholt Landtechniek het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan, danwel voor diens rekening te verkopen.
13.3 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een of meer verplichtingen die voor hem uit de met Dommerholt Landtechniek gesloten overeenkomst of uit een andere overeenkomst voortvloeit, danwel indien het aan twijfel onderhevig is of de afnemer in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Dommerholt Landtechniek te voldoen alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie of overdracht van het bedrijf van de afnemer, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts ingeval een of meerdere goederen van afnemer in beslag worden genomen, heeft Dommerholt Landtechniek het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk van de met de afnemer gesloten overeenkomsten voor maximaal zes (6) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Dommerholt Landtechniek tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Dommerholt Landtechniek is tijdens deze opschorting bevoegd – en aan het einde daarvan verplicht – te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13.4 Ingeval van opschorting krachtens hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door Dommerholt Landtechniek bespaarde kosten en is Dommerholt Landtechniek bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en zaken voor rekening en risico van afnemer te doen opslaan. Ingeval van ontbinding krachtens hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de tengevolge van de opschorting door Dommerholt Landtechniek bespaarde kosten en is de afnemer gehouden om het vooromschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Dommerholt Landtechniek bevoegd is de zaken voor rekening en risico van de afnemer te doen opslaan, danwel voor diens rekening te verkopen.
13.5 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden, in het bijzonder lid l van dit artikel wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Dommerholt Landtechniek onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer, revoluties, piraterij, natuurrampen in het algemeen, (epidemische) dierziekten welke invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering van Dommerholt Landtechniek, terroristische acties, explosies, molest, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie alsmede materiaalschaarste,alles zowel in het bedrijf van Dommerholt Landtechniek als bij derden van wie Dommerholt Landtechniek de door haar voor haar bedrijfsvoering benodigde zaken betrekt evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Dommerholt Landtechniek ontstaan.
13.6 Indien de afnemer een order, zoals vastgelegd in de overeenkomst, ongeacht de reden ontbindt (annuleert), dan wordt, zonder rechterlijke tussenkomst, 20% van de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, een en ander ter exclusieve beoordeling van Dommerholt Landtechniek

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud, overdracht vordering en retentierecht
14.1 Na levering blijft Dommerholt Landtechniek eigenaar van de geleverde zaken zolang afnemer:
14.1.a tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere soortgelijke overeenkomsten;
14.1.b voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaald of zal betalen;
14.1.c vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.
14.2 Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust mag afnemer deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
14.3 Nadat Dommerholt Landtechniek zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag hij de geleverde zaken terughalen. Afnemer staat Dommerholt Landtechniek toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
14.4 Als Dommerholt Landtechniek geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is afnemer verplicht de (nieuw gevormde) zaken aan Dommerholt Landtechniek te verpanden dan wel anderszins zekerheid te stellen voor hetgeen hij nog aan Dommerholt Landtechniek verschuldigd is of zal worden.
14.5 Indien Dommerholt Landtechniek geen beroep meer kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud aangezien de door Dommerholt Landtechniek geleverde zaken door de afnemer zijn vervreemd, is de afnemer gehouden om op eerste verzoek van Dommerholt Landtechniek zijn vordering op degene aan wie de afnemer de door Dommerholt Landtechniek geleverde zaak heeft doorverkocht, over te dragen. De afnemer verstrekt in dat kader aan Dommerholt Landtechniek een onherroepelijke volmacht om namens hem de akte van cessie te ondertekenen. De afnemer is gehouden om Dommerholt Landtechniek op eerste verzoek inzage te verstrekken in zijn boekhouding c.a. teneinde te kunnen vaststellen aan wie de afnemer de door Dommerholt Landtechniek geleverde zaken heeft doorverkocht. De verrekening van hetgeen de afnemer Dommerholt Landtechniek verschuldigd is met de aan Dommerholt Landtechniek overgedragen vordering op de derde vindt plaats onder opschortende voorwaarde van betaling door de derde aan Dommerholt Landtechniek.
14.6 Naast de gevallen waarop Dommerholt Landtechniek op grond van de wet een retentierecht toekomt, is Dommerholt Landtechniek tevens bevoegd de zaak of zaken die zij van de afnemer onder zich heeft, onder zich te houden zolang alle vorderingen van Dommerholt Landtechniek uit welke hoofde dan ook op afnemer voldaan zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op alle overeenkomsten welke door Dommerholt Landtechniek worden gesloten alsmede elke onderhandelings- en andere precontractuele situatie waarin Dommerholt Landtechniek zich bevindt is het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing tussen Dommerholt Landtechniek en de afnemer.
15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen Dommerholt Landtechniek en de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Zwolle, tenzij Dommerholt Landtechniek aangeeft dat zij het geschil aan een andere rechterlijke instantie wenst voor te leggen.
15.4 Indien deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere taal, dan is, in geval van geschillen, de Nederlandse versie leidend.